Különös közzétételi lista

A nemzeti köznevelésről szóló 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelet alapján


Intézmény nyitvatartási rendje

Az iskola munkanapokon tart nyitva. A nyitvatartási idő: 6:30-20:00 óra. Eltérő nyitva tartásra az igazgató adhat utasítást, engedélyt. A tanítási szünetekben a nyitva tartás az ügyeleti rend szerint igazgató által tanévenként van meghatározva.

Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) (megtekintés)
Házirend (megtekintés)
Pedagógiai program (megtekintés)

Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletek…

A nevelő és oktatómunkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletek…

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

Részletek…

A tanulók le –és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Általános iskolánk tantervi minimumkövetelménye valamennyi osztályban és évfolyamban az eredeti Kerettantervi minimumhoz igazodik. A tanulók továbbhaladásának feltétele az iskola törvényben szabályozott módon való látogatása, valamint a tantervi minimumok teljesítése. A tanulók tudását év közben, illetve speciális esetekben vizsgán nyújtott teljesítményeit a tantervi minimum-, illetve optimum-követelményekhez igazodó osztályzatokkal értékeljük.
A tanuló továbbhaladásáról minden esetben a tantestület dönt. Ha az illetékes pedagógus a tanuló tudását adott tárgyból elégtelenre minősíti, s ezt a tantestület is jóváhagyja, akkor 3 tárgyból javítóvizsgát tehet, ennél több elégtelenre minősítés esetén a tanuló a tanévet megismételni köteles.
A törvényben megengedett kereten túli hiányzás esetén a tanuló nem osztályozható. Ebben az esetben tantestületi döntés alapján a tanuló osztályozó vizsgán adhat számot tudásáról, vagy a tanévet ismételni köteles.
2010 szeptemberétől az első évfolyamtól a második évfolyam félévig a tanulók az OM ajánlása szerinti szöveges értékelést kapnak. A tanuló magasabb évfolyamra akkor léphet, ha sikeresen teljesítette az adott évfolyamon előírt tanulmányi követelményeket. Évfolyamismétlést kérhet a szülő első évfolyamon legfeljebb egy alkalommal, amelyet az igazgató engedélyezhet, ebben az esetben bizonyítvány helyett iskolalátogatási papírt kap.

Idegen nyelvből az oktatás első évében (4. évfolyamon) osztályzatot kapnak a tanulók félévkor és év végén. A további évfolyamokon félévkor és tanév végén a következő rend szerint értékeljük tanulóinkat

Az alsós munkaközösség döntése szerint a szöveges értékelés módja a fejléc szerint minden tantárgy esetében a következő:
– kiváló
– jó
– megfelelő
– felzárkóztatásra szorul.

A dráma az anyanyelv tantárgyban, a környezetvédelmi ismeret a környezetismeret tantárgyban jelenik meg. A néptáncot a testnevelés tantárgyba, az egészségtant az osztályfőnöki órákba építettük be.
Kötelezően választható tanórák 1-8. évfolyamon: az emelt óraszámú osztályban informatika, és matematikafejlesztés, „z” osztály tekintetében ének-zene.
2013. szeptember 01-től 1. és 5. évfolyamon felmenő rendszerben etika/hit- és erkölcstan.
Csoportbontás idegen nyelv, informatika tantárgyakból lehetséges. Ennek alapelve: hasonló képességű tanulók kerüljenek egy csoportba vagy a választott nyelv szerinti bontás.
A szöveges értékelés mellett megkülönböztető jelzésként használjuk a naplóban 1-8. évfolyamon: témazáró – piros, felmérés – zöld, felelet – kék színnel jelölt.

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Részletek…

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A Házi feladat cél és feladatrendszere

A házi feladat az iskolai oktató- nevelő munka szerves része, a tanítási óra tudatosan tervezett zárása. Kijelölésénél az óra anyagának feldolgozását segíti. Ellenőrzéskor képet ad a már gyakorolt ismeretekről, segíti az új anyagok feldolgozását.
A házi feladat kijelölésének szempontjai:
– Életkori sajátosságoknak megfelel.
– Mennyisége optimális.
– Az osztály átlag ismeretszintjét tükrözi
– A megismert tananyag gyakorlását, megszilárdítását szolgálja.
– Teljesítése után marad idő a pihenésre, játékra.
A tanulási folyamatban, a különböző adottságú tanulók más-más szintre jutnak el az ismeretek elsajátításában. Ekkor alkalmanként indokolt a DIFFERENCIÁLT feladat kijelölése.
Szempontok:
– Célirányos,
– Adott csoport tudásszintjére épüljön.
– Gyakorlás,
– Gondolkodást fejleszt, már meglévő ismereteket alkalmaz.

Ellenőrzés:
– A házi feladat elkészítése minden tanuló számára kötelező.
– Ellenőrzése rendszeres.

Értékelésének szempontjai:
– feladat megoldás helyessége,
– gondosság,
– külalak
Az otthoni munka számonkérésére minden pedagógus egész tanévben alkalmazott tematikát dolgoz ki.

Munkánkat kiegészíti a gyermek számára kötelezővé nem tehető:
a) Szorgalmi
b) Hétvégi
c) Szünetekre /téli, tavaszi/ adható feladatok

a. Szorgalmi feladatok céljai:
– gyakorlás
– ismeretek alkalmazása
– gyűjtőmunka
b. Hétvégi feladatok legyenek:
– játékosak
– érdekesek
– motiváló hatásúak
c. Szünetekre kijelölt feladat célja:
– ismeretmegőrzés,
– szinten tartás
Ezek a feladatok jutalmazása a nevelési célok elérése érdekében nagy fontosságú. A feladatok elkészítésének hiánya negatív értékelést nem von maga után.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett rendje

A vizsgaszabályzat hatálya
Vizsgaszabályzatunk a 20/2012. EMMI rendeletben foglaltak szerint készült el a fenti jogszabályban foglalt szabályozás szerint.
A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli) és az értékelés rendjét a nevelőtestület a pedagógiai programja alapján határozza meg és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
– osztályozó vizsgákra
– különbözeti vizsgákra
– javító vizsgákra vonatkozik.
Hatálya kiterjed valamennyi tanulójára:
– aki osztályozó vizsgára jelentkezik,
– akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,
– akit a nevelőtestülete határozatával javítóvizsgára utasít.
Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira,
– akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha
a.) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
b.) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
c.) 51.§ (7) bekezdésében meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.
A tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.
Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vi8zsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.

Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja.

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha
– a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,
– A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban tehet.

Az alapfokú művészeti iskolában művészeti alapvizsgát kell szervezni, és művészeti záróvizsga is szervezhető. A művészeti alapvizsga a továbbképző évfolyamokon való továbbtanulásra jogosít. A művészeti alapvizsga és a művészeti záróvizsga vizsgakövetelményeit, vizsgafeladatait az alapfokú művészeti iskola az oktatásért felelős miniszter rendeletében foglalt keretek között határozza meg.

A tanév helyi rendje, igazgatói szünetek.

Részletek…

Elérhetőségek:

Név: Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Levélcím: 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány Lajos u. 12-16.
Telefon, fax.: +36 76 466-783
E-mail: batthyany.kkfhaza@gmail.com
Intézményvezető: Vargáné Oláh Zsuzsanna Judit
Intézményvezető-helyettes: Sörös Józsefné
Intézményegység-vezető (Művészeti Iskola): Kis-Fekete Vilmos
Intézményegység-vezető helyettes (Általános iskola): dr. Hegedűsné Kállai Judit
Intézményegység-vezető helyettes (Művészeti Iskola): Jankovszki Ferenc

A vezetők ügyeleti rendje a 2017/2018-es tanévben, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

Részletek…

Tanulmányi eredmények

Részletek…

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

2017-ben vezetői tanfelügyeleti ellenőrzése volt 1 főnek és 7 fő minősítési eljárásban vett részt az intézményünkből.

A fenntartó nevelési- oktatási munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó- vizsgálatok, ellenőrzések, felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai.

tartalom

Különös közzétételi lista letöltése

tartalom