KezdőlapKülönös közzétételi lista

Különös közzétételi lista

A nemzeti köznevelésről szóló 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelet alapján

Intézmény hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

2011. évi CXII. tv. 1. melléklet I/1.


Intézmény vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme

2011. évi CXII. tv. 1. melléklet I/3.


Szakmai alapdokumentum, honlapjának elérhetősége

2011. évi CXII. tv. 1. melléklet I/9.


Az Intézmény döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv 1. sorszám alatt meghatározott adatai.

2011. évi CXII. tv. 1. melléklet I/11.


Az Intézmény feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

2011. évi CXII. tv. 1. melléklet II/1.


Az Intézmény felvételi lehetőségéről szóló tájékoztató.

229/2012. (VIII.28) Korm.rend. 23.§. (1) a) pontja


A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma.

229/2012. (VIII.28) Korm.rend. 23.§. (1) b) pont


Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek.

229/2012. (VIII.28) Korm.rend. 23.§. (1) c) pont


A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai.

229/2012. (VIII.28) Korm.rend. 23.§. (1) d) pont


A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai.

229/2012. (VIII.28) Korm.rend. 23.§. (1) e) pont


A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai, a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával.

229/2012. (VIII.28) Korm.rend. 23.§. (1) f) pont


A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program.

229/2012. (VIII.28) Korm.rend. 23.§. (1) g) pont


A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét.

229/2012. (VIII.28) Korm.rend. 23.§. (3) a) pont


A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét.

229/2012. (VIII.28) Korm.rend. 23.§. (3) b) pont


Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei.

229/2012. (VIII.28) Korm.rend. 23.§. (3) c) pont


A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok.

229/2012. (VIII.28) Korm.rend. 23.§. (3) d) pont


A középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményeit.

229/2012. (VIII.28) Korm.rend. 23.§. (3) e) pont


A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét.

229/2012. (VIII.28) Korm.rend. 23.§. (3) f) pont


A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait.

229/2012. (VIII.28) Korm.rend. 23.§. (3) g) pont


Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét.

229/2012. (VIII.28) Korm.rend. 23.§. (3) h) pont


Az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.

229/2012. (VIII.28) Korm.rend. 23.§. (3) i) pont


Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvételt.

229/2012. (VIII.28) Korm.rend. 23.§. (5) d) pont


A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredményeket.

229/2012. (VIII.28) Korm.rend. 23.§. (5) e) pont