TÁMOP 3.1.4

“Értékünk az ember”

 

Intézményünk részese és megvalósítója a

TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben

c. projektnek

 

Kompetencia alapú oktatás célja:


olyan oktatási programok, új tanulás- és oktatásszervezési eljárások (programcsomagok bevezetése, tömbösített oktatás, projektmódszer, moduláris oktatás, stb.) bevezetése, amelyek a felnőtt élethez szükséges kompetenciákat (olvasás-szövegértés, matematika-logika, idegen nyelv, életpálya-építési) tartalmazzák;

a digitális írásbeliség elterjesztése, digitális készségek fejlesztése;

esélyegyenlőség javítása (oktatási integráció, egyenlő hozzáférés).

A kompetencia alapú tananyag:


– tanuló- és tevékenységközpontú;

– differenciált módszerek alkalmazására épülő;

– egyéni fejlesztésre is alkalmas.

Elvárások:

tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban (egy adott téma közös tanítása a különböző tantárgyakat tanító tanárok együttműködésével);műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása;három hetet meghaladó projekt megszervezése; témahét megszervezése; moduláris oktatási program megszervezése (tanulás tanulását választottuk).

A projekt megvalósításában résztvevő pedagógusok

Igazgató:              Makányné Óvári Éva


         Szakmai vezető:   Bata Ferencné
 


         Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület:


Nagy Sándor Zoltánné   4.a osztály
Varga Katalin               3. a osztály
Kollárné Sallai Mária      3.z osztály

 
         Matematika kompetenciaterület:


Kósa Erika                   4. osztály
Rádiné Petróczi Márta   5. osztály


           Digitális kompetenciaterület:


             Fekete Imre                 5.a osztály

         Művészetek-, műveltségi kompetenciaterület:


              Csankovszki Márta        4.a osztály

Innováció megvalósítása intézményünkben

-A korszerű óravezetési, óraszervezési módszerek tantestületi szintű alkalmazása, beépítése a pedagógiai programba.

-Biztosítani a gyerekek eredményes továbbtanulását, legyenek felkészültek az élethosszig tartó tanulásra, biztosított legyen az egyéni fejlesztés.

-Családbarát iskola, ahol partneri/szülői együttműködés valósul meg. A programokkal a gyerek – szülő – pedagógus kapcsolatát erősítjük.
-Az átmeneteket zökkenőmentes biztosítására törekszünk: óvoda – alsó tagozat – felső tagozat – középiskola. A városi intézményekkel együttműködésünket tovább erősítjük.

-A digitális kompetencia fejlesztése révén kiterjesztjük a számítógép használatát az ismeretszerzésben.

-A művészeti nevelés személyiségfejlesztő hatását e pályázat keretében is nagy mértékben kiaknázzuk.

Letölthető anyagok